İşveren aleyhine dava açanlar tanık kabul edilmez

yargtay-250x100

Mercii: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Cilt : 53 Esas No : 2013/9-1462

Sayı : 5 Karar No : 2015/869

Sayfa : 3 Tarihi : 15.1.2015

Kararın İlgili Olduğu Kanun ve Maddeler: 4857 S.K.md. 63

Fazla çalışma yapıldığının, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile haftamtatilinde çalışıldığının ispat külfeti iş hukukunda kural olarak, işçi üzerindedir. Zira, iş görme borcu bir yapma borcu olup, fiili bir olgu olduğundan bir hukuki işlem değildir. İşçi iş görme borcunu haftada 45 saatten fazla yapmış, hafta tatilinde veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış ise bunları usul hukukunun öngördüğü her türlü delille ispatlayabilecektir. Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz ise de işveren aleyhine dava açan kişiler davacı tanığı olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına kural olarak itibar edilmemesi; birbirlerine tanıklık eden kişilerin beyanlarına ihtiyatla yaklaşılması ile bu tanıkların beyanlarının diğer yan delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir.