Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Hazine Teşvik Şartları (2017)

resmi-gazete-250x100

Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Hazine Teşvik Şartları (2017)

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar “Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karara göre;

“Destek Tutarı: 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.”

Bu destek tutarı 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. Destek tutarı 2016 yılı ile aynıdır. Ancak, şartlarına ve özellikle bütün hizmet ihalelerinde uygulanamayacağına dikkat etmek gerekir.

5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesindeki hükümde neler yazmaktadır:

“GEÇİCİ MADDE 71-(Ek: 18/1/2017-6770/27 Md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  1. a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.”

Yukarıda yer verilen hükümlere göre; hizmet ihalelerinin tamamında söz konusu destek hakedişten kesilmeyecek ve firmaların tamamı da bu destekten yararlanamayacaktır.

Bu destekten yararlanabilmek için hizmet ihalelerinde çalışan kişilere günlük en fazla 110 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar ise yaklaşık asgari ücretin % 100 fazlası anlamına gelir. Bu sebeple yüksek ücretle kişilerin çalıştırıldığı hizmet alım ihalelerinde bu destekten firmalar yararlanamayacaktır.

Firmaların yararlandığı destek tutarının da hak edişlerden kesilmesi yine belli şartlara bağlıdır:

  1. Hizmet ihalesi olması gerekir.
  2. Çalışanların sayısının ihale dokümanında belirtilmiş olması gerekir.
  3. Haftalık çalışma saatinin tamamının idarede geçirilmesi gerekir.
  4. Sözleşmede fiyat farkı ödeneceğine yönelik hüküm olması gerekir.

Ancak, Fiyat farkı kararnamesi hükümlerine baktığımızda, destek uygulamasına yönelik getirilen düzenlemenin kararname ile uyumlu olmadığını ve yanlış anlamalara ve hatalı uygulamalara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir.

Bkz.  2017/9865. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar